Centrum sociálnych služieb n.o. v Spišskom Štvrtku

Obec Spišský Štvrtok sa nachádza na križovatke ciest smerom na Poprad, Levoču, Spišskú Novú Ves a Hrabušice

SŠ-photo 1CSS Spišský Štvrtok je od 1. júla 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ako jeho rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Ide teda o právnickú osobu Prešovského samosprávneho kraja, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet PSK. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, ktorý mu určuje zriaďovateľ. CSS vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti.

CSS poskytuje sociálnu službu pobytovou formou – celoročne – zameranú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Kapacita zariadenia je 120 klientov, nakoľko ide o koedukované zariadenie sociálnych služieb, z celkového počtu je 11 mužov a 109 žien. V CSS pracuje 66 zamestnancov, z toho priamo s klientmi 37 zamestnancov na úseku sociálnej práce a opatrovateľstva, z toho 2 ergoterapeuti a 3 sociálni pracovníci.  Všetci zamestnanci pracujúci priamo s klientmi spĺňajú kvalifikačné predpoklady.Organizačne sa zariadenie člení na úsek administratívy, sociálnej práce a opatrovatešstva, úsek vnútornej prevádzky a úsek starvovania.

V priamej činnosti s klientmi CSS kladie dôraz na ergoterapiu, ako textilná výroba, drevárska výroba, aranžovanie, práca v skleníku, pestovanie kvetín, pomocná živočíšna výroba.

S klientmi, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí sa  v CSS prevažne zameriavame na udržiavanie hygienických a stravovacích návykov, sebaobslužných činností, jemnej motoriky a pod.

SŠ-photo 2Zariadenie vzniklo 27. mája 1950 na základe dohody medzi Slovenským náboženským fondom v Bratislave a Krajským národným výborom v Košiciach o využití budovy. Priestory vznikli  po násilne vysťahovaných  minoritov a zhabaní ich majetku  v apríli 1950. Po roku 1989 bol celý areál a hlavná budova v reštitúcii vrátená pôvodnému majiteľovi – Kláštoru  minoritov.v Spišskom Štvrtku. Hlavná budova dal  postaviť František Csáky  v roku 1668 a dal ju do trvalého užívania minoritom.Je vedená v Ústrednom zozname pamiatok Slovenska. Zo severného rohu prízemia je podzemnou chodbou spojená so spodnou časťou Zápoľského kaplnky, ktorá je považovaná za najkrajšiu gotickú stavbu Slovenska.

Spolu s kolektívom mojich spolupracovníkov Vám ponúkam naše služby v krásnom prostredí pod Tatrami.