Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí

Sp.Podhradie-photo 1Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je koedukované zariadenie s celoročnou formou pobytu, ktorý poskytuje sociálne služby dospelým fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov je umiestnený v dvoch lokalitách – v hlavnom objekte na Hviezdoslavovej ulici (98 prijímateľov) a v Zariadení podporovaného bývania na Štúrovej ulici (11 prijímateľov). Celková kapacita zariadenia je teda 109 prijímateľov. O ich spokojnosť sa stará 59 zamestnancov, z ktorých 36 je odborných.

Organizačne sa zariadenie člení na tri úseky: úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky, úsek sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti, úsek stravovacej prevádzky. Zariadenie podporovaného bývania je samostatnou organizačnou jednotkou.

Naše zariadenie ponúka pre prijímateľov množstvo podporných rehabilitačných terapií, kde prijímateľ môže zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života. Prijímatelia majú možnosť pracovať v ergoterapeutických pracoviskách, tráviť svoj voľný čas prostredníctvom činnostnej terapie a v záujmových krúžkov. Majú tiež vytvorené podmienky pre šport a relaxačné aktivity a doliečovanie sa v jednotlivých rehabilitačných pracoviskách. K zmysluplnému využitiu voľného času slúži prijímateľom knižnica v priestoroch zariadenia i možnosť požičať si knihy na čítanie z mestskej knižnice. Zvládať stres uľahčuje multisenzorické prostredie – “biela” miestnosť snoezelenu, relaxovať a doliečovať sa prijímatelia môžu v prevádzke fyzioterapie, či v novo zavádzanej hipoterapii.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okrem týchto činností sa prijímatelia v našom zariadení môžu zúčastňovať rôznych iných aktivít – prechádzok, výletov (napr. návšteva ZOO vo Viedni v roku 2005, rekreačno-rehabilitačný pobyt na Istrii v Chorvátsku v roku 2006, trojdňový poznávací výlet Trenčín – Bratislava – Banská Štiavnica v r. 2007 a v r. 2008 trojdňový výlet – Modrý kameň, Modra, Smolenice, Topoľčianky, Svätý Anton, celodenný výlet Košice 2010, 10-dňový pobyt v Chorvátsku v r. 2010) a spoločenských, športových i kultúrnych podujatí, z ktorých najväčšou nami organizovanou akciou je festival kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja v areáli Spišského salaša.

zdroj: http://www.dssspp.sk/