Stredná odborná škola lesnícka v Bijacovciach

sídli v areáli kaštieľa v Bijacovciach. V prevažnej miere je zameraná na prípravu absolventov na prácu v lesnom hospodárstve.

Zriaďovateľom školy je od 1.7.2002 Prešovský samosprávny kraj17012953

Odborný výcvik zabezpečujeme vo vlastných priestoroch. Máme tu dieľňu na opravy a údržbu motorových píl, kompletne vybavenú dielňu na spracovanie kovov, špeciálnu dielňu na opravu motorových vozidiel, dielne pre tri základné spôsoby zvárania (plameň, oblúk CO2.

V blízkom okolí má škola dostatok vhodných pracovísk pre odborný výcvik v okolitých lesoch. Žiaci majú možnosť ubytovania v školskom internáte (bunkový systém ubytovania, 2-3 posteľové izby a vlastné sociálne zariadenie). Na prípravu jednoduchých jedál je k dispozícii kuchynka

V spoločenskej miestnosti  na internáte sa nachádza farebný TV prijímač, satelitný prijímač, káblový TV rozvod a prístup na internet. V školskom internáte je školská jedáleň s možnosťou celodenného stravovania pre žiakov.

Škola má vlastný športový areál: futbalové ihrisko, tenisový kurt, krytá strelnica pre malokalibrovky, telocvičňa s posilovňou. Žiaci majú prístup k počítačom a internetu.

Záujmová činnosť sa organizuje prostredníctvom záujmových krúžkov. V rámci štúdia sa žiaci môžu uchádzať o poľovný lístok, môžu získať vodičské oprávnenie na motocykel, osobný automobil, traktor, nákladný automobil.

Žiaci môžu absolvovať kurzy pre obsluhu jednomužných motorových píl, hydraulickej ruky, lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov, zváranie ZM-1 za cenu pohonných hmôt, či priamych nákladov. Na škole sa vydáva školský časopis Poddubáčik

screenshot-10Zapájame sa do rôznych projektov (Infovek, ITAD, Premena tradičnej školy na modernú a i.). Spolupracujeme so zahraničnými školami a to Vyššia odborná škola Svoboda na Úpou v ČR, Združená lesnícka škola v Lesku v PL a Stredná poľnohospodársko-lesnícka škola vo Varnamo vo Švédsku

Areál školy sa využíva aj na rôzne kultúrne a športové podujatia: Deň Sv. Huberta, súťaž v odborných zručnostiach žiakov, regionálne prehliadky dychových hudieb, benefičné koncerty a i.

Škola vykonáva podnikateľskú činnosť na poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, organizáciu kurzov a školení, poskytovanie rôznych služieb v lesníckych činnostiach. Na organizáciu kurzov a školení má škola vydané oprávnenie – certifikát.

Škola má zriadenú Autoškolu pre prípravu na získanie vodičského oprávnenia pre skupiny A,M,T,B,C.