Reedukačné centrum Spišský Hrhov

RC je zariadenie pre ťažkovychovávateľné deti, u ktorých sa pri komplexnom vyšetrení zistil vyšší stupeň ich narušenosti.obrazok1

Centrum zahŕňajú odbory:

  • žKrajčírka odevná konfekcia a bielizeň
  • Výroba konfekcie
  • žPoľnohospodárska výroba
  • Poľnohospodárska výroba – robotník v poľnohospodárskej výrobe

Predmet činnosti

žRC poskytuje výchovu a starostlivosť nahrádzajúce prirodzené rodinné prostredie deťom do osemnástich rokov veku, prípadne do skončenia prípravy na povolanie.

žPoslaním RC je výchova sociálne a mravne narušených detí, u ktorých boli zistené také závažné nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova sa nedá zvládnuť v iných zariadeniach. RC svoju výchovnú starostlivosť dopĺňa prípravou na povolanie.

obrazok2Úsek vzdelávania

žÚlohou vzdelávania je teoretická a praktická príprava chovaniek na povolanie a pre život. Realizuje sa prostredníctvom špeciálnopedagogických metód a foriem vzdelávania.

žV RC je zriadená Stredná odborná škola a Odborné učilište, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov v zmysle zriaďovacej listiny vydanej dňa 29.12.2008 pod číslom RD/001155-34/2008 Krajským školským úradom v Prešove.

žSpojená škola má svoje organizačné zložky – stredné V spojenej škole vyučujú: riaditeľ, zástupca riaditeľa, učitelia a odborní učitelia. Odborný výcvik vedú majstri odborného výcviku.

obrazok3Výchova mimo vyučovania

žÚlohou   výchovy     je  na  základe  vytýčených  prognóz   realizovať    prevýchovu  špeciálnopedagogickými metódami a formami.

ž Vo výchove   pracujú:  vedúci  VMV,  vychovávatelia,  pomocné vychovávateľky a odborní zamestnanci.

žProces  výchovy  sa realizuje   podľa celoročného  plánu RC,  ktorý vychovávatelia rozpracovávajú  do  mesačných   a  týždenných    programov   výchovnej a  záujmovej činnosti výchovných skupín.

žStarostlivosť o deti a plnenie úloh RC ďalej zabezpečujú:

  • úsek sociálnej, zdravotnej, psychologickej starostlivosti a liečebno-pedagogickej starostlivosti
  • prevádzkovo – hospodársky úsek,
  • úsek stravovania.

žZa činnosť a prevádzku RC zodpovedá riaditeľ, ktorého ustanovuje a odvoláva Krajský školský úrad v Prešove.

žÚlohy plnia zamestnanci, u ktorých je pracovná náplň určená pracovným poriadkom.