Čo je to sociálny turizmus ?

Galery- photo 1 Montrealská deklarácia charakterizuje sociálny turizmus v článku 3 takto:

,,Cieľ sprístupniť turizmus pre všetkých, vrátane rodín, mládeže a starých ľudí nevyhnutne znamená zapojenie do boja proti nerovnosti a vylúčeniu kultúrne odlišných tých, ktorí sú limitovaní prostriedkami a schopnosťami alebo tých, ktorí žijú v rozvojových krajinách.“ Za týmto účelom je potrebné stanoviť a implementovať špecifické opatrenia článku 12, ktorý pripomína, že právo na oddych a voľný čas patria medzi práva všetkých ľudí, ako uvádza Všeobecná deklarácia ľudských práv a zdôrazňuje potrebu poskytovať vhodné odozvy a lepšiu podporu a šírenie prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby všetky kategórie občanov (predovšetkým rodiny, starší ľudia a zdravotne postihnutí) mohli uplatňovať uvedené práva a prostredníctvom využívania výhod vyplývajúcich zo zlepšenej infraštruktúry a ubytovacích zariadení, ako aj z väčšej prístupnosti, v tomto ohľade nalieha na členské štáty, regionálne a miestne orgány, aby pri vynakladaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ uznávali požiadavku prístupnosti pre zdravotne postihnuté osoby.

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému ,,Sociálny cestovný ruch v Európe“ 14.9.2006 charakterizuje základy sociálneho cestovného ruchu podľa BITS –u

Medzinárodný úrad sociálneho turizmu sa sociálny cestovný ruch zakladá na piatich kritériách:

 1. Právo väčšiny využívať cestovný ruch
 2. Prínos sociálneho cestovného ruchu k sociálnej integrácii
 3. Vytvorenie trvalo udržateľných štruktúr cestovného ruchu
 4. Prínos k zamestnanosti a hospodárskemu rozvoju
 5. Prínos sociálneho cestovného ruchu k svetovému rozvoju

Zásady a podmienky sociálneho cestovného ruchu a jeho riadenia

Je dôležité analyzovať faktory a kritéria, ktoré charakterizujú sociálny cestovný ruch a spôsob jeho riadenia, s cieľom rozlíšiť tie aspekty, ktoré môžu byť označené ako ,,sociálne“ a tie, ktoré tak označiť nemožno. V súlade s BITS môžeme poukázať na niektoré z kritérií, ktoré určujú všeobecný pojem cestovného ruchu :

 • základným cieľom by malo byť zvýšenie prístupnosti cestovného ruchu pre všetky skupiny, ktoré majú určité prekážky zúčastňovať sa na cestovnom ruchu, alebo pre jeho jednu osobitú skupinu,
 • mal by byť  otvorený rôznym skupinám a vrstvám užívateľom. Mal by byť otvorený rôznym spôsobom riadenia a rôznym subjektom, pôsobiacim v oblasti sociálneho cestovného ruchu,
 • mali by byť presne určené skupiny, na ktoré sú aktivity zamerané, sociálne kategórie, vekové skupiny, osoby s postihnutím, a vždy treba dodržiavať kritéria nediskriminovania na základe rasy, kultúry alebo sociálnej situácie,
 • mali by sa zahrnúť iniciatívy a ciele, ktoré sú humanistické, vzdelávacie, kultúrne a týkajú sa všeobecne osobného rozvoja,
 • hospodárska stránka tejto činnosti by mala byť transparentná, jej prínos by mal byť vyvážený s potrebou dosiahnutia sociálnych cieľov,
 • do produktu cestovného ruchu integrovať pridanú nepeňažnú hodnotu,
 • vyjadriť jasné prianie integrovať udržateľným spôsobom aktivity cestovného ruchu do miestneho prostredia,
 • ľudské zdroje by mali byť riadené spôsobom, ktorý podporuje pracovné uspokojenie a integráciu a zameriava sa na kvalitu zamestnanosti v organizáciách sociálneho cestovného ruchu.

Tieto a podobné  kritéria možno použiť ako usmernenia pre činnosť pre subjekty riadiace sociálny cestovný ruch a na identifikáciu danej činnosti.

Združenie sociálneho turizmu rozširuje zásady a podmienky o nové formy práce a to:

 • sociálny turizmus v zariadeniach domovov sociálnych služieb, ktoré sú umiestňované v historických kaštieľoch, kláštoroch a iných historických budovách a doposiaľ neboli sprístupnené,
 • ďalšie kaštiele, kúrie, v ktorých sú umiestňované reedukačné  ústavy, školy a pod., ktoré tiež neboli sprístupnené verejnosti.

Cieľom Združenia  sociálneho turizmu, ktoré vzniklo v roku 2011 a má sídlo v Žehre – Hodkovciach v okrese Spišská Nová Ves, je sprístupniť historické kaštiele, kláštory turistickej verejnosti.

Návštevou týchto zariadení sa možno oboznámiť s ich históriou, ktorú tieto zariadenia prezentujú najmä formou pamätných historických izieb. Môžeme vzhliadnuť okolie týchto historických budov, ktoré majú prevažne upravené historické parky – záhrady, spoznať prácu klientov s mentálnym postihnutím a ostatných, ktorí sa starajú o tieto priestory a odkúpiť  vyrobené suveníry.

Najmä však odstraňovanie bariér medzi majoritnou spoločnosťou a klientmi s mentálnym postihnutím a pod.

Vyjadrujeme presvedčenie, že aj Vy sa prídete presvedčiť o zabudnutej histórii a tým podporíte snahu klientov a zamestnancov o udržanie a zveľadenie týchto pamiatok.

Základné poslanie sociálneho turizmu.

 • odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a zdravotne a mentálne postihnutými klientmi,
 • sprístupňovať pre verejnosť kultúrno – historické pamiatky, v ktorých su umiestňované Domovy sociálnych služieb – DSS (kaštiele, kláštory, zámky, kúrie ap.),
 • prezentovať verejnosti činnosti klientov (obyvateľov zariadení) a zamestnancov najmä pri udržiavaní pamiatok a výsledky práce klientov,
 • získavať finančné prostriedky pre obnovu a rozvoj historických objektov za účelom sprístupnenia verejnosti,
 • propagácia sociálneho turizmu – k tomu organizovať semináre a odborné konferencie,
 • v rámci EÚ organizovať výmenné podujatia medzi zariadeniami mentálne a zdravotne postihnutých,
 • vydávať propagačné materiály o sociálnom turizme, o súčasných historických objektoch,
 • ponúkať na trh výrobky zariadení DSS